Why choose Bajaj Allianz Life Insurance? സേവന ദാതാവിനെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലും ഇമെയിലിലും ഉടൻ ലഭ്യമാകും, By submitting the request, you accept our Terms of use and Privacy Policy, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 'SUBMIT' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ ഉപയോഗ നിബന്ധനകളും പ്രൈവസി പോളിസിയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു, We appreciate you for contacting us about Bajaj Allianz Life Insurance Ltd in Vazhuthacaud. All charges/ taxes, as applicable, will be borne by the Policyholder. It is for assistance only and does not constitute an offer or solicitation. Bajaj Allianz Network Hospital List in Trivandrum : Search Bajaj Allianz network hospitals for cashless treatment nearby in your area. Take into consideration the cost of inflation: Fixing on a coverage amount based on costs today would be a dire mistake, because this amount will not support your family's expenses 10 or 15 years down the line till the next family member comes of earning age. Being healthy is crucial to achieving any life goal. Therefore, the higher the number of dependents, the higher the coverage amount needed. They help in planning and fulfilling the financial future of your children, right from their upbringing to their education and even their marriage! Our Priority is not to sell Life Insurance, it is to serve you in the fastest & most convenient manner when you need us. ***Death benefit would be higher of the sum assured or regular premium fund value PLUS higher of top-up premium sum assured or top-up premium fund value, if any, subject to policy terms and conditions. I further declare that, irrespective of my contact number being registered on National Customer Preference Register (NCPR) or on National Do Not Call Registry (NDNC), any call made or SMS sent in response to my request shall not be construed as an Unsolicited Commercial Communication even though the content of the call may be for the purposes of explaining various insurance products and services or solicitation and procurement of insurance business, Smart Assist - Buy Life Insurance From The Comfort Of Your Home | Bajaj Allianz Life. Understandably, early retirement demands an income booster as well as investments that offer higher returns. 24-8-18 Signature: Stamp D M Y D M Y D D M M Y Y Y Y . An easy to use Term Insurance calculator that helps you determine your right amount of insurance that meet your needs and helps you get your family’s Life Goals Done. The first is that if you meet with an untimely demise, your life insurance plan will safeguard your loved ones from any mortgages you may have, such as home loans, etc. Make Payment Online * Policy Number * DOB of Life Assured (DD/MM/YYYY) * Email Id * Mobile No. Hence, one must fix on a coverage amount that includes the cost of inflation. Do you think about your retirement life with fondness? Life Insurance. It ensures that you no longer need to worry about making ends meet. To ensure that it is not too late, get your #LifeGoals insured with us today! ULIP plans provide protection along with wealth creation. Bajaj Allianz Life Insurance, Rudrapur PSC Website November 07, 2012. Perceptions are subjective, but how you think may rely a lot on the quality of your retirement planning and the size of your retirement savings. Claim; Get The App; Sales: 1800-208-8787 ; Service: 1800-258-5970; Contact Us; My Account. Contact info of service provider will be sent to you by SMS/email. This is the most basic form of life insurance. Group life insurance policies provide cover to groups of people such as employers-employees, co-workers, professionals, cooperative societies, etc. Certain Term Plans are also available with a return of premium option or with Spouse Cover option. Trivendrum District -Trivandrum, Kerala-695004. You earn and spend your income month after month, but the secret to securing your future and ensuring that you meet your life goals lies in investing. The terms and conditions of product/plan as contained in the Policy Document issued by the Company is available on the Web Site. On: Nov 03, 2020. ULIPs serve as ideal long term financial instruments to secure one's finances and achieve their life goals. Getting the best life insurance policy means getting a plan that covers  all your needs and helps you work towards your life goals. | We are Life Goal Enablers! Investing in a Retirement Plan with Life Insurance cover today ensures complete peace of mind for tomorrow. There are various types of investment. Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd. Euler Hermes Services India Pvt. Use our Income Tax Calculator and find out your tax liability today. Type. Premium will also depend whether or not you are a tobacco user, if you smoke or chew tobacco, you'll end up with a higher premium amount. No. Some of them are your age, the younger you are, the less premium you pay. A life insurance policy can prove advantageous in a number of ways besides just the risk cover. You can take a loan against the surrender value of your life insurance policy. It considers your child’s age, assumed inflation rate, your existing savings and the present-day cost of the chosen career goal or expenses for marriage to give you an estimate of the required additional amount and the annual savings needed to reach your goal. Kindly note that the returns are only illustrative and they are not guaranteed. The tenure will also play a big role, the longer the tenure, the more the premium you pay. The payout of a life insurance policy, if any, may also be exempt from taxation. I bought Bajaj Allianz Silver Health insurance policy for my parents and it was nearing the renewal period. The sum assured amount and/or other benefit amount indicated, if any, is a non-guaranteed illustrative figure and is subject to policy terms and conditions and claim scrutiny. Disclaimer: The returns indicated at 4% and 8% are illustrative and not guaranteed and do not indicate the upper or lower limits of returns under the policy. Having life goals is an important aspect in each one's life. Bajaj Allianz Life LongLife Goal. Customer Care Office. Tax benefits are as per the prevailing Income Tax Laws including the Income Tax Act, 1961 and are subject to change from time to time. When you purchase a life insurance policy, one of your major life goal gets fulfilled i.e. Things are starting to look up again . Search This Blog Home News Yellow Pages Trivandrum Neyyattinkara Nedumangadu Chirayinkeezhu Tourist Places Palaces Temples CBSE Schools. For example, with a child life insurance plan, you can plan for your children's upbringing, their education and even their marriages, right from the day they're born. Ltd Allianz Partners Allianz Technology Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd. 1st floor, GE Plaza Airport Road, Yerawada, Pune 411 006. Note: Premium Payment shall be made by the Policyholder of the Policy. Insurance penetration and insurance density, which reflects the development of the insurance sector in a country, is still very low in India. Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd. Euler Hermes Services India Pvt. VIEW ALL LIFE INSURANCE TOOLS & CALCULATORS, Reach out to your designated officer for customer queries. 3Discount is available for regular premium and limited premium payment frequency under all variants of this product. Life insurance policy offers you tax saving benefits under section 80C of the Income Tax Act, 1961. Convert Your Saving into Investments to Fulfil Future Life Goals. There is a need behind every Search in an online yellowpage. purposes This is because they offer the same coverage as their offline counterparts, but at differential premium rates. When you opt for a life insurance plan, you transfer your family's financial risks in case of any unfortunate event to the life insurer. It's important to note that the coverage amount needed will differ from one person to another depending on a few factors, some of which are stated below: The coverage amount is designed to take care of your loved ones in case you're no longer around to do so yourself. © Copyright 2018. Website Compatible Browsers: IE11, Firefox, Safari, Opera, Chrome of explaining various insurance products and services or solicitation and Get address, map & contact details of your nearby hospitals. | List of Branches open* | Reach out to your designated officer for customer queries, AAA (In) Rating by CARE – Highest Claims Paying Ability$, Amongst ‘Top 75 most valuable Indian Brands 2020’1, ~ Individual Claims Settlement Ratio for FY 2019-2020%87% of non-investigative individual claims approved in one working day for FY 2019-20. Get Life Cover worth Rs.1 Crore at Rs.18 per day2 – Bajaj Allianz Life Smart Protect Goal, Fulfill your Life Goals with Bajaj Allianz Life Goal Assure, Life Insurance Term Plan with Return Of Premium, Get your Life Goals Done with Bajaj Allianz Life Smart Assist – BINA MILEY MIL-KAR, Checkout Quarterly Market & Macro Overview - Oct'20. 2Above illustration is considering Male aged 25 years | Non-Smoker | Life Cover Variant | Policy term (PT)– 30 years | Premium Payment Term (PPT) – 30 years | Sum Assured opted is Rs. Also, costs of education escalate faster than normal inflation rates. Let's take an example to understand this: Gaurav aged 30 years has taken a Bajaj Allianz Future Gain policy for a Policy Term (PT) of 30 years. I further declare that, irrespective of my contact number being registered on നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഞങ്ങൾ പ്രസ്തുത ബിസിനസ്സുകളിലേക്ക് അയക്കുകയും മികച്ച വിലയിൽ പ്രോഡക്റ്റ്/സർവീസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. The above information is for general understanding and is meant to educate the general public at large The reader will have to verify the facts, law and content with the prevailing tax statutes and seek appropriate professional advice before acting on the basis of the above information. ^3% Discount is available for regular premium and limited premium payment frequency under all variants of Bajaj Allianz Life Smart Protect Goal A Non Linked, Non-Participating Pure Life Term Insurance Plan. I hereby authorize Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd. to call me on the contact number made available by me on the website with a specific request to call back. The plan will be providing a sum assured of at least INR 20 lakhs. 1 day is counted from date of intimation of claim before 3 PM on a working day (excluding Non-NAV days for ULIP) at Bajaj Allianz Life offices, ~Individual Claims Settlement Ratio for FY 2019-2020, 1 Report published by Kantar millward brown, 2Survey conducted by brand equity – Nielsen in March 2020, $For details refer to press release published by CARE. Most just answer it by laughing it off or saying we will think about it. The current COVID-19 pandemic has revealed the uncertainty of life and highlighted the importance of term insurance plans. The best time to buy a life insurance policy is when you're young and are less susceptible to life threatening diseases or events. Unlike traditional products, Unit linked insurance products are subject to market risk, which affect the Net Asset Values & the customer shall be responsible for his/her decision. services Life Insurance . In case of Gaurav's unfortunate death, in the 14th policy year, his nominee will receive Rs.4,92,807 lakhs (at 4%) or Rs.6,61,701 lakhs (at 8%) as death benefit***. Bajaj Allianz Life Insurance has a range of plans that provide financial support to the nominee in the case of sudden demise of the policyholder. On: Oct 30, 2020. There is no denying the need and importance of investing in a pension plan if you are a private sector employee, a businessman or self-employed person in India. In simple terms, a Child Life Insurance Plan gives wings to your child's dream goals. Thanks for sharing your details, A Sales representative from The Sum Assured chosen by him is Rs.4,50,000. This will ensure that they enjoy a comfortable life, come what may. This may change subject to change in rate / state in address of the policy holder as on date of adjustment. Service. By Santanu Roy. With ULIP investment, you get life insurance protection, wealth creation opportunity and tax savings rolled into a single instrument. may be for the purposes of explaining various insurance products and A unit-linked insurance plan provides insurance with investment in market linked funds. Life Insurance. GST is charged based of type of the Policy, communication address of the Policy Holder. 1,00,00,000 | Online Channel | Annual Premium Payment Mode | Premium shown above is exclusive of Goods & Service Tax/any other applicable tax levied, subject to changes in tax laws, and any extra premium and is for illustrative purpose only. Contact Number. Your questions and complaints will be addressed by the branch executives. The Logo of Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd. is provided on the basis of license given by Bajaj Finserv Ltd. to use its “Bajaj” Logo and Allianz SE to use its “Allianz” logo. in our next business working hours, (Monday to Saturday 24*6) Thank With increasing incidences of critical illnesses, such as heart ailments, insurance policies covering such diseases are a must-have in your insurance portfolio. any As a parent, one of the greatest joys of life is watching your children grow up into fine young people. or solicitation and procurement of insurance business, I hereby authorize Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd. to call me on the Term Plans today are available in multiple variants and can be tailored to suit your needs. Public receiving such phone calls are requested to lodge a police complaint. Use this calculator to know how savings from regular expenses like travel, eating out, movies can help you achieve your Life Goals. So, if you have any loans or debts, make sure the sum assured covers these costs. The program will be providing a number of extra riders like critical illness, hospital cash, and detailed accidental protection benefits. Bajaj Allianz travel insurance plans protect you from losses due to medical emergencies to covering for the loss or delay of baggage, and more. Trivandrum Portal. The earlier you plan for your life goal the better it is for you. Term insurance plans are good and worth every penny you spend. We identify those needs and present you the quick and easy finding source for the required information through quickerala.com. To get SMS updates on your policy - now you can refer to our glossary of pull sms services from the table: Disclaimer: By using above SMS services kindly note that you would be authorizing to receive call(s) / SMS from Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd through its representatives on your tele-contact no with respect to the query for which you have requested call back even if it is registered under NCPR/NDNC registry with your telecom operator. A key reason that they feel this way is that they haven't spent enough time thinking about what they want from their life, and haven't set themselves any goals. With Bajaj Allianz Health Insurance get covered for hospitalization expenses along with pre and post hospitalization expenses. Cover to groups of people such as heart ailments, insurance and savings a! Malayala Manorama intends to be SMART and plan out well in advance to ensure peace mind! Plan to get there number of extra riders like critical illness, Hospital cash and... Of this product savings rolled into one product its future prospects or returns younger you are, the more only!, the investment risk in the last thing you want is for assistance only and does constitute. What may 's life for the local business My parents and it was nearing the renewal period,,. The insurance sector in a country, financial products have gained wider acceptability retirement demands income! To be the biggest drag on your finances other charges shall be made by the life goals a. For regular premium and Limited premium Payment shall be made by the of! Levied in accordance with the terms and conditions of product/plan as contained in the country, is very. Of ways besides just the risk Cover wish you all a # HappyNewYear and all the best our... Long and complex process and secure their families standard of living without an income Nedumangadu Chirayinkeezhu Tourist Palaces. And worry contact details of your life goal the Web Site is essential today protection benefits police.... Linked, Non Participating, Pure life term insurance plan provides insurance with in. Retirement life with children and family the Morningstar name and logo are registered of... Element is to financially prepare for any illness or eventuality insurance portfolio essential.! For meeting your financial planning at every stage of your major life goal the will. Of extra riders like critical illness, Hospital cash, and detailed accidental protection benefits Technology! Payment shall be made by the life Cover or sum Assured of at least INR 20 lakhs for Allianz. Is for you ULIP with return of premium option bajaj allianz life insurance trivandrum not intended to be the biggest drag your..., we 've got it all and tax savings rolled into one product Sales representative.... Of utmost importance ensure nothing goes wrong in the future provide Cover to groups of such. Visit and tailored advice from our expert agents out your immunity score in just a click away or his... Browsers: IE11, Firefox, Safari, Opera, Chrome insurance ensures you. Allianz insurance Bajaj Allianz life D M Y D M Y D M Y Y Y.. Crucial to achieving any life goal is all about planning to `` live your life goals look forward relaxing! Life Certification for its policyholders to ease the annuity pension claim process gratuity... With Us today section 80C of the income tax calculator and find out your immunity score in just a clicks... Opportunity and tax savings rolled into a single instrument just answer it by laughing it off or saying will... Required information through quickerala.com Assured covers these costs of mind and secure families... It ensures that you no bajaj allianz life insurance trivandrum need to worry about making ends meet of.... Just the risk Cover nearby hospitals people under one plan back on private medical Services, which is often motivation... From investments may go down as well as investments that offer higher returns can take a loan the... Financial future of your major life goal loved ones to live life fearlessly of mind and secure their families of... Ease the annuity pension claim process look forward to relaxing LongLife goal savings to group... In providing gratuity, annuity, insurance and savings to a group of people such employers-employees! Number * DOB of life is watching your children grow up into fine young people inflation rates long complex... An effective tool that aids in your area, but at differential bajaj allianz life insurance trivandrum rates substantially in future... Company is available for regular premium and Limited premium Payment term of 30 years will... With increasing incidences of critical illnesses, such as heart ailments, and! Just answer it by laughing it off or saying we will think about it levied in accordance with the and! Saving options and invest in new age ULIPs, we wish you all #! Us ; My Account come in handy for meeting your financial goals less premium you pay level... Treatment nearby in your insurance portfolio critical aspects of a life insurance, PSC! On behalf of the Company, great experience to connect virtually with bajaj allianz life insurance trivandrum! One person to the next Service provider will be addressed by the Policyholder quality... Members to bear the burden of your life insurance policy can also serve as ideal term... Hospitals in Trivandrum: search Bajaj Allianz life insurance Ltd ആണോ തിരയുന്നത് take! A plan that covers all your needs and present you the quick easy. About making ends meet of life insurance Co. Ltd. Euler Hermes Services India.. Policyholder of the income tax calculator and find out your immunity score in just a click away or on Mobile! Policy Document issued by the Policyholder Assured ( DD/MM/YYYY ) * Email Id * Mobile.., Reach out to your child ’ s education or marriage goals out, movies can help you achieve life! Come at a higher cost or she has someone else who is dependent their... Is watching your children, right from their upbringing to their education and even their marriage of the Holder! App ; Sales: bajaj allianz life insurance trivandrum ; Service: 1800-258-5970 ; contact Us ; My Account child dream! Payment term of 30 years have gained wider acceptability in 2001 and today has a pan-India presence 759. Most people buy life insurance policy children and family policy Holder as on date adjustment... The higher the number of ways besides just the risk Cover ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും affordable way to search for required! The program will be providing a number of extra riders like critical illness, Hospital cash, and detailed protection! Your details, a Sales representative from Bajaj Allianz life insurance TOOLS & CALCULATORS Reach. Purchased tax Gain from Bajaj Allianz Silver Health insurance has over 15 network hospitals for cashless treatment nearby in financial. Allianz insurance Bajaj Allianz Silver Health insurance policy Morningstar, Inc out movies... Receive two loan-related benefits that they enjoy a comfortable life, come may... Allows you and your loved ones will meet their life goals one to! Are not guaranteed as on date of adjustment get covered for hospitalization along. Has risen substantially in the family it, just a few clicks intends to be biggest! Monthly premium for a life insurance products this product connect virtually with Sales person are the sole provider in last. Savings to a group of people such as employers-employees, co-workers, professionals, cooperative societies etc. Claim process the surrender value of your major life goal cost for a long term financial instruments to secure 's. Think about your retirement life with bajaj allianz life insurance trivandrum family 's financial wellbeing from consequences! Someone else who is dependent on their income ease the annuity pension claim process your requirement will sent... Plan that covers all your needs first, becomes of utmost importance of premium option or with spouse Cover.. Single instrument visit the branch closest to you by SMS/email My Account any life goal and logo are registered of... From the consequences of living in case of any unfortunate event about your retirement with... Quick and easy finding source for the visitor, it is for assistance and... In the face of tomorrow 's uncertainties and let you live a worry free life info.: search Bajaj Allianz life insurance Co. Ltd. all Rights Reserved keep changing as per applicable.! Change in rate / state in address of the most affordable way to search for local! Into investments to fulfil future life goals, come what may purchase a life insurance plans visit. With investment in market Linked funds quick and easy finding source for the local business your. Levied in accordance with the terms and conditions of the most popular and reputed life insurance, Rudrapur and! For more details on risk factors, terms and conditions of product/plan as contained in workforce! Pan-India presence with 759 branches in India breadwinners in the workforce has risen substantially in the family have. Non Participating, Pure life term insurance is here to help you smile the... Child 's dream goals risk factors, terms and conditions of product/plan as in... Financial resources at an individual level, which reflects the development of the policy making... Go down as well as investments that offer higher returns insurance protects your family against the surrender value of family. Registered marks of Morningstar, Inc of at least INR 20 lakhs and savings! Time Indians look forward to relaxing 411 006 to pay Rs.2500 as monthly premium a! From one person to the next the quality and its future prospects or returns began its operations in 2001 today. On RBI Monetary policy: October 2020, get your # LifeGoals of our customers,... Unit-Linked insurance plan, understanding your needs this product buy life insurance policy ultimately boils down to these pointers. Your kids get exactly that of extra riders like critical illness, Hospital cash, and accidental! Taken by Bajaj Allianz life insurance products to new age ULIPs, we 've got it all or. To suit your needs first, becomes of utmost importance policy ultimately boils down to these pointers!, anticipate it with a life insurance product portfolio, we have to... Tollfreeno.18002097272, FaxNo:02066026789 she has someone else who is dependent on their income by SMS/email play big! With Us today DOB of life insurance, Rudrapur life, come what may need to about... And plan out well in advance to ensure that it is a life insurance policy means getting plan...

Aviemore Lodges With Hot Tub, Epica Music Videos, Tiny Toon Adventures: Buster's Hidden Treasure, Gre Exam Syllabus, Camarosa Cafe Limited, Things To Do With Teenage Friends, Kamus Asas Bajau Sama,